Föreningen, vars namn är Nej till Vindkraftsindustri Orsa Finnmark (Namnet var förut ”Föreningen för småskalig vindkraft på Besparingsskogen Orsa & Ljusdal”, FFSVK), är en partipolitiskt helt obunden ideell förening. Endast namnet är ändrat, inte stadgarna. Föreningens styrelse har sitt säte i Orsa, Orsa kommun.

FÖRENINGSSTYRELSEN

 • Ordförande Erik Partelow
 • Vice Ordförande Veronika Beronius
 • Kassör Sune Wallin
 • Sekreterare Mikael Tarander
 • Ledamöter Mats Smids, Göran Lovén, Elle Thomée
 • Styrelsesuppleanter Stefan Beronius, Björn Jonsson
 • Valberedningen Ronnie Lovén, Lasse Andersson
 • Valberedningssuppleant Magnus Myrlund
 • Revisorer Kent Lindblad, Max Matslofva
 • Revisorssuppleant Hans Olofsson

Föreningen nås enklast på mail: foreningen@nvof.se

Föreningens ändamål

Föreningen ska ta tillvara medlemmarnas intressen genom att

 • verka för att endast småskalig(*1) vindkraft etableras i området Orsa Norra och Ljusdal Västra. Med Orsa Norra menas geografin norr om Orsas centrala delar och med Ljusdal Västra menas väster om Los.
 • lokalt och nationellt arbeta för en seriös och objektiv spridning av information om vindkraftens påverkan på bygden.
 • verka för en fortsatt satsning på den orörda naturen i området, i satsningen ingår aktiviteter som t.ex:
 • att lyfta fram olika byars och platsers historiska arv, t.ex. Pilkalampinoppi, Finnberget, Stallsmyrskojan, Näckådalens vattensåg, Prästvägarna, Värmderåsen, Vassjön, Myggsjö, Jordikamäck mfl.
 • Koppångens möjligheter till rekreation
 • Jakt & fiske
 • Skid- och snöskoterturism
 • fågelskådning
 • naturvandringar och utflykter med guider under såväl sommar som vinter
 • bär och svampplockning
 • under avkopplande former kunna erbjuda den alltmer sällsynta tillgången tystnad och stillhet med boende i ursprunglig miljö, till stressade storstadsbor.

*1) Med småskalig vindkraft åsyftar föreningen vindkraftverk vars höjd inte överskrider 30 meter och inte finns i större grupperingar om 5 inom ett 10 hektar stort område.

Medlemskap i föreningen

Medlem i föreningen är fysisk eller juridisk person som meddelat styrelsen, eller av den utsedd funktion, med personuppgifter att de önskar ingå i föreningen. Över medlemmarna skall föras en förteckning som hanteras enligt GDPR.

Medlem kan själv är som helst begära utträde ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller av den utsedd funktion. Medlem skall avlägsnas i register inom en månad från utträdesbegäran.

Årsavgift

Föreningen har ingen årsavgift, medlemskapet skall vara avgiftsfri.

Föreningens ekonomiska förmåga bygger enbart på inkomna bidrag eller av föreningen gjorda insatser som genererat intäkter.

Se hela föreningsstadgarna nedan:

STADGAR

Fastställda genom beslut av konstituerande mötet 2021-06-10, 12:00-13:00

Samt namnjusterad utifrån årsstämmans beslut samt det efterföljande konstituerande mötet 2024-01-03 19:30-20:30

Namn, beslutande organ och säte

§ 1

Föreningen, vars namn är Nej till Vindkraftsindustri Orsa Finnmark (F.d. Föreningen för småskalig vindkraft på Besparingsskogen Orsa kommun och Ljusdals Kommun), är en partipolitiskt obunden ideell förening.

§ 2

Föreningens beslutande organ är årsstämman, styrelsen och AU.  

§ 3

Föreningens styrelse har sitt säte i Orsa, Orsa kommun.

Föreningens ändamål

§ 4

Föreningen ska ta tillvara medlemmarnas intressengenom att

 • verka för att endast småskalig(1) vindkraft etableras i området Orsa Norra och Ljusdal Västra. Med Orsa Norra menas geografin norr om Orsas centrala delar och med Ljusdal Västra menas väster om Los.
 • lokalt och nationellt arbeta för en seriös och objektiv spridning av information om vindkraftens påverkan på bygden.
 • verka för en fortsatt satsning på den orörda naturen i området, i satsningen ingår aktiviteter som t.ex:
 • att lyfta fram olika byars och platsers historiska arv, t.ex. Pilkalampinoppi, Finnberget, Stallsmyrskojan, Näckådalens vattensåg, Prästvägarna, Värmderåsen, Vassjön, Myggsjö, Jordikamäck mfl.
 • Koppångens möjligheter till rekreation
 • Jakt
 • Fiske
 • Skid- och snöskoterturism
 • fågelskådning
 • naturvandringar och utflykter med guider under såväl sommar som vinter
 • bär och svampplockning
 • under avkopplande former kunna erbjuda den alltmer sällsynta tillgången tystnad och stillhet med boende i ursprunglig miljö, till stressade storstadsbor.

*1) Med småskalig vindkraft åsyftar föreningen vindkraftverk vars höjd inte överskrider 30 meter och inte finns i större grupperingar om 5 inom ett 10 hektar stort område.

Ekonomisk ansvarighet

§ 5

För sina förpliktelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.

 

Medlemskap i föreningen

§ 6    

Medlem i föreningen är

fysisk eller juridisk person som meddelat styrelsen, eller av den utsedd funktion, med personuppgifter att de önskar ingå i föreningen. Över medlemmarna skall föras en förteckning som hanteras enligt GDPR.

Medlem kan själv när som helst begära utträde ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller av den utsedd funktion. Medlem skall avlägsnas i register inom en månad från utträdesbegäran.

Årsavgift

§ 7

Föreningen har ingen årsavgift, medlemskapet skall vara avgiftsfri.

Årsstämma

§ 8
Mom 1

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Den består av föreningens närvarande medlemmar.  Ordinarie årsstämma hålls varje år senast den 15 juni.

Mom 2

Extra årsstämma hålls om föreningsstyrelsen anser det nödvändigt eller om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär detta hos föreningsstyrelsen.

Extra årsstämma kan endast behandla ärenden som angivits i kallelsen.

Över ärende, som skall behandlas på årsstämma eller extra årsstämma, skall föreningsstyrelsen avge utlåtande.

Mom 3

Föreningsstyrelsen fastställer tid och plats för ordinarie årsstämma. Meddelande härom skall annonseras på minst två av Orsas anslagstavlor, samt om möjligt även av styrelsen vald digital media, 4 veckor före densamma

Kallelse till extra årsstämma skall utfärdas av föreningsstyrelsen senast en månad före fastställd dag för extra stämman. Sådan kallelse skall anslås på minst två av Orsas anslagstavlor samt om möjligt även av styrelsen vald digital media.

Mom 4

Årsstämmans dagordning samt motioner med föreningsstyrelsens yttranden skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsstämman.

På dagordningen anges de ärenden som skall förekomma på årsstämman, nämligen;

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om godkännande av kallelsen
 3. Antagande av dagordning och arbetsordning
 4. Stämmofunktionärer                                                                    
 5. a)  Val av ordförande vid stämman
 6.         b)  Val av två protokolljusterare                                   
 7. c)  Anmälan av sekreterare utsedd av föreningsstyrelsen
 8.   Föreningsstyrelsens redovisning av verksamheten under den gångna verksamhetsperioden
 9.   Redovisning av föreningens kassasituation vid årets slut
 10.   Revisorernas berättelse
 11.   Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
 12.   Val av föreningsordförande
 13. Val av övriga ledamöter inklusive vice ordförande i föreningsstyrelsen
 14. Val av två revisorer och en suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Motioner jämte föreningsstyrelsens yttrande över dem
 17. Ärenden som föreningsstyrelsen hänskjutit till årsstämman

 Mom 5

Årsstämman öppnas av föreningens ordförande eller vid förhinder för denne av vice ordföranden

Mom 6

Varje medlem har en röst. Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning om något ombud begär det. Röstsedel, som upptar flera namn än valet avser, är ogiltig. Vid lika röstetal, utom vid val, har den tjänstgörande ordföranden utslagsröst. Om han inte har rösträtt samt vid val avgöres frågan genom lottning.

Den/de som får flest röster förklaras vald/valda.

Mom 7

På årsstämman har föreningsstyrelsens ledamöter yttrande- och förslagsrätt i alla frågor.

Mom 8

På årsstämma har revisorerna rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt.

Valberedning

§ 9

Föreningens årsstämma utser en valberedning för tiden till och med nästa ordinarie årsstämma. Denna skall bestå av två ledamöter och en suppleant.

Valberedningens förslag hålles tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsstämman.

Föreningsstyrelse

§ 10   

Mom 1

Föreningsstyrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltningen av dess angelägenheter och handhar dess löpande förvaltning, enligt de riktlinjer årsstämman meddelar.

Mom 2

Föreningsstyrelsen består av ordföranden i Föreningen och sex övriga ledamöter valda av årsstämman, samt två suppleanter.

Föreningens ordförande väljs på ett år och föreningsstyrelsens ledamöter väljs för en tid av två år med 2 ledamöter vart annat år och 2 ledamöter vart annat år. Vid nybildandet väljs 2 av ledamöterna på ett år. Även suppleanterna väljes på två år på samma sätt som ordinarie ledamöterna. Sekreteraren och kassören väljs på två år.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång skall i förekommande fall fyllnadsval för återstående tid ske vid nästföljande årsstämma.

Val till styrelse gäller från ordinarie årsstämma då valet sker till och med den ordinarie stämma då mandatperioden löper ut. Vice ordförande utses inom föreningsstyrelsen.

Mom 3

Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Mom 4

Föreningsstyrelsen är beslutför, då minst ordinarie tre ledamöter är närvarande. För frånvarande ordinarie ledamot röstar närvarande suppleant. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Mom 5

Föreningsstyrelsen väljer bland ledamöterna ett arbetsutskott (AU) bestående av ordföranden och ytterligare en ledamot. Dessa väljs för ett år vid det styrelsesammanträde, som hålls närmast efter ordinarie förbundsstämma. AU är beslutsmässigt med två närvarande ledamöter.

Det åligger AU

att  svara för föreningens dagliga verksamhet och skötsel

att  bereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen

att  i övrigt fatta beslut i av styrelsen hänskjutna ärenden.

Mom 6

Föreningsstyrelsen åligger

att    övervaka att årsstämmans beslut verkställs,

att    med ansvar inför årsstämma leda föreningens verksamhet – föreningsstyrelsen skall därvid till prövning på årsstämman hänskjuta sådana frågor, som är av särskild betydelse,

att    senast två veckor före ordinarie årsstämma hålla tillgängliga verksamhets- och förvaltningsberättelser för senaste räkenskapsåret, revisorernas berättelse jämte den förklaring, föreningsstyrelsen kan ha angivit i anledning av densamma.

Underskrift av handlingar

§ 11

Föreningsstyrelsen utser de personer som skall ha rätt att teckna föreningens firma.

Räkenskaper och revision

§ 12   

Mom 1

Föreningens ekonomiska förmåga bygger enbart på inkomna bidrag eller av föreningen gjorda insatser som genererat intäkter.

Mom 2

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

Mom 3

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsstämman två revisorer och en suppleant. Revisorerna och deras suppleant utses för en tid om ett år.

Mom 4

Kassabok och kassarapport för varje avslutat verksamhetsår skall finnas tillgängligt för revisorerna senast den 1 mars. Samtidigt skall föreningsstyrelsen till revisorerna överlämna sin förvaltningsberättelse.

Mom 5

Det åligger revisorerna

att utföra revision och avge revisionsberättelse,

att särskilt tillse, att de medel som anslagits till Föreningens, används i enlighet med givna föreskrifter,                               

att yttra sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 6

Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse avlämnad senast den

25 mars.

Valbarhet

§ 13 

Valbar som ledamot i förbundsstyrelsen eller annat förtroendeuppdrag är endast medlem som är fysisk person.

Motioner

§ 14    Mom 1

Motion till ordinarie årsstämma kan väckas av medlem i föreningen.

Motion skall senast den 1 maj överlämnas till föreningsstyrelsen. Medlemsmotion skall ställas till föreningens årsstämma.

Mom 2

Föreningsstyrelsen skall med eget yttrande till årsstämman överlämna samtliga inom föreskriven tid inkomna motioner.

Uteslutning ur föreningen

§ 15    Mom 1

Medlem kan på framställning av föreningsstyrelsen av årsstämma förklaras utesluten ur föreningen, om medlemmen handlar i strid mot grundläggande bestämmelser i föreningens stadgar, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet överträder lag eller författning eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet och anseende. Föreningsstyrelsen skall bereda medlem tillfälle att yttra sig i fråga om begärd uteslutning. Ärende angående uteslutning bör avgöras inom 90 dagar efter det att framställningen inkommit till föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsens beslut i fråga om uteslutning skall skickas till medlemmen i rekommenderat brev med mottagningsbevis senast tre dagar efter det att respektive beslut fattats.  

Ändring av stadgarna

§ 16

Om ändring av dessa stadgar beslutar årsstämma. För ändring krävs att beslutet har biträtts av två tredjedelar av de röstande på stämman eller har fattats av två på varandra följande stämmor.

Upplösning av föreningen

§ 17

För att beslut om föreningens upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Upplöses föreningen skall dess behållna egna tillgångar, enligt beslut av den årsstämma där frågan om upplösning avgöres, användas för något med ändamålet för föreningens verksamhet sammanhängande syfte.

Dessa stadgar antogs vid konstituerande mötet i FFSVK (Numera Nej till Vindkraftsindustri Orsa Finnmark)

2021-06-10 i Orsa. Samt 2024-01-04 i Mora för det konstituerande mötet rörande namnändring.

Internforum