Föreningen värnar om din integritet och följer dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och vill att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

Denna policy beskriver hur Föreningen samlar in, sparar, använder och raderar information om enskilda personer. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Insamling av personuppgifter är en följd av att en person ansluter sig som medlem, väljer att prenumerera på information för utskick med epost eller på annat sätt via digitala tjänster kontaktar Föreningen i ärenden som leder till en uppföljande hantering från Föreningen 

Medlemskapet i Föreningen är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men vissa personuppgifter om dig behövs för att du ska kunna vara medlem. Du informeras på webbplatsen och i annan kommunikation om vår policy för hantering av personuppgifter och är införstådd med att policyn i framtiden kan komma att uppdateras som följd av att Föreningen förändrar sin verksamhet och att gällande policy kan behöva förtydligas och justeras för att ge anpassningar till gällande lagstiftningar. 

Vår aktuella policy (integritetspolicy) för hantering av personuppgifter är denna. I anslutning till att Föreningen utför insamling av personuppgifter för särskilt ändamål kan det ges kompletterande uppgifter om hur personuppgifterna ska användas.

Omfattning

Föreningen samlar in och sparar information rörande ditt medlemskap i medlemsregister. Informationen används för att Föreningen ska kunna hantera de åtaganden till dig som följer av ditt medlemskap och dina åtaganden inom Föreningen.

Föreningen kan genom webbplatsen erbjuda möjlighet:

Personuppgifter som du lämnar till medlems- och prenumerationsregister säljs inte eller förs inte vidare till tredje part av Föreningen. Uppgifterna i registren kan av Föreningen komma att användas för uppföljning och utveckling av Föreningen verksamhet och för kommunikation av erbjudanden till medlemmar och prenumeranter. 

Personuppgiftsansvarig (PuA) och personuppgiftsbiträden (PuB)

Inom Föreningen är styrelsen personuppgiftsansvarig (PuA) för våra register. De personer inom Föreningen som har behörighet och tillgång till register är utsedda av styrelsen.

Rätt till dina personuppgifter och avregistrering

Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns registrerade i Föreningen NVOS register. Du kontaktar oss via mail till administrationen@nvof.se och begär registerutdrag från samtliga register eller från enbart medlems- eller prenumerationsregister. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. 

Du kontaktar oss om du vill vill bli avregistrerad från registren. Observera att avregistrering inte behöver vara avhängigt av utträde från medlemskap i föreningen. Av- eller omregistrering kan också vara aktuellt för dig som har skyddad identitet. 

Föreningen kan komma att vidta åtgärder för avregistrering om utredningar visar att medlem inte längre kan identifieras eller att e-postadress i prenumerationsregister inte längre är aktuell.

Lagringstid

Dina personuppgifter finns sparade i Föreningen medlemsregister så länge som du är medlem i föreningen. I samarbete med dig håller vi hög datakvalitet. Du kan under pågående medlemskap i Föreningen avsluta ditt medlemskap.

Om du anmäler utträde ur Föreningen och därmed lämnar medlemskapet kommer vi att ha kvar dina personliga kontaktuppgifter i max ett år efter utträdesdagen. Du har rätt att begära att samtliga personuppgifter om dig raderas omedelbart vid utträdet och vi raderar då även kontaktuppgifterna. Vi kan dock behöva upp till en månad för den administrativa hanteringen.

Personliga uppgifter i prenumerationsregistret sparas till dess att du väljer att själv göra avregistreringen med hjälp av information som ingår i mottaget mailutskick från Föreningen tjänst eller att dina data raderas av Föreningen efter din instruktion. Ingen historik sparas i prenumerationsregistret.  

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka att lagstiftningen följs. Om du tycker att Föreningen NVOF hanterar personuppgifter felaktigt kan lämna in klagomål till Datainspektionen.

Frågor om policy för hantering av personuppgifter

Om du har frågor om Föreningen policy för hantering av personuppgifter om anpassning till GDPR:s regelverk så maila administrationen@nvof.se